Czortek Antoni

Regulamin udostępniania zasobu Archiwum Historii Mówionej
I. Postanowienie ogólne
§1
Regulamin dotyczy udostępniania zasobu Archiwum Historii Mówionej (dalej AHM) Fundacji Ośrodka KARTA (dalej FOK) i Domu Spotkań z Historią w siedzibie FOK oraz poprzez sieć Internet.
II. Zasady i tryb udostępniania nagrań Archiwum Historii Mówionej
§2
1. Zasób AHM udostępniany jest w siedzibie FOK przy ul. Narbutta 29 w Warszawie. FOK w uzasadnionych przypadkach może wydać zgodę na udostępnienie nagrania on-line.
2. Fundacja udostępnia nagrania wszystkim zainteresowanym instytucjom i osobom prywatnym. Korzystanie ze zbiorów ma charakter powszechny i bezpłatny, jest dozwolone na użytek własny i z poszanowaniem prawa autorskiego.
3. Nagrania z wybranych kolekcji można odsłuchać na miejscu w czytelni Fundacji od poniedziałku do środy w godz. 9:30 – 16:30 przez cały rok, z przerwą wakacyjną w sierpniu.
4. Użytkownicy mogą również w taki sam sposób skorzystać z opracowań i transkrypcji nagrań.
5. Przed odsłuchaniem nagrania należy je zamówić drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: ahm@karta.org.pl.
6. Udostępnienie nagrań może podlegać ograniczeniom ze względu na ich status prawnoautorski. Każdorazowo pracownik FOK poinformuje osobę zamawiającą nagrania o istniejących obostrzeniach.
7. Korzystający zobowiązuje się do nie kopiowania i nie powielania udostępnionych nagrań i pozostałych materiałów w żadnej formie.
8. Każdorazowo wykorzystanie nagrań, opracowań i transkrypcji w pracach naukowych, artykułach, książkach itp. wymaga zgody FOK.
9. Korzystający oświadcza, że przy posługiwaniu się zasobami (w pracy naukowej, artykułach, książkach itp.) wskazywać będzie obu współwłaścicieli zasobów AHM oraz zamieszczać informację odnoszącą się do wspólnego przysługiwania obu Udostępniającym prawa do zasobów AHM: „Imię i nazwisko świadka, sygnatura, relacja ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią” (np. Jan Kowalski, AHM_0001, relacja ze zbiorów Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią).
10. Korzystający zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem i
przestrzegania go.

AKCEPTUJĘ REGULAMIN

Skip to content