Deklaracja dostępności

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Fabryka Sztuk w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fabrykasztuk.tczew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Nasza strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis ma dokumenty PDF które są skanami dokumentów. 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

osoba kontaktowa – Adam Gołębiewski

adres e-mail – admin@fabrykasztuk.tczew.pl

numer telefonu – 58 530 44 85

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Dostosowanie wejść do budynków

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony 30 Stycznia 4 (wejście główne) ze schodami oraz wejście przez bramę od strony ul. 30 Stycznia 4. Podjazd dla osób niepełnoprawnych od strony parkingu przy ul. Kołłątaja. Na parterze mieści się Biuro Obsługi Klienta. W budynku znajduje się winda osobowo – towarowa marki Pilawa z przyciskami oznaczonymi językiem Braille’a  z dostępem na wszystkie piętra budynku.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Do budynku prowadzi jedno wejście. Podjazd dla osób niepełnoprawnych od strony parkingu przy ul. Kołłątaja. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku. W budynku znajduje się winda osobowa marki Pilawa z przyciskami oznaczonymi językiem Braille’a  z dostępem na wszystkie piętra budynku.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

do budynku prowadzi jedno wejście. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Fabryki Sztuk oraz pracownika ochrony.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony ul. Łaziennej (wejście główne) ze schodami oraz od ul. Podmurna 15. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Fabryki Sztuk oraz pracownika ochrony.

 • Dostosowanie korytarzy

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Korytarze w budynku nie są przystosowane do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie.

 • Dostosowanie schodów

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 

 • Dostosowanie wind

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

W budynku znajduje się winda osobowo – towarowa marki Pilawa z przyciskami oznaczonymi językiem Braille’a  z dostępem na wszystkie piętra budynku. Winda jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

W budynku znajduje się winda osobowo – towarowa marki Pilawa z przyciskami oznaczonymi językiem Braille’a  z dostępem na wszystkie piętra budynku. Winda jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 • Dostępność pochylni

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Dostępna.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 

 • Dostępność platform

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 

 

 

 

 • Dostępność toalety

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Toaleta dla gości znajduje się na  parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Toaleta dla gości znajduje się na  parterze i drugim piętrze budynku. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 • Dostępność informacji głosowych

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 

 • Dostępność pętli indukcyjnych

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Brak.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Brak.

 • Dostosowanie parkingów

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Prawo wstępu z psem asystującym

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Dostępność tłumacza języka migowego

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A1A2)

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 4 (bud. A6A7)

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 12

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

Lokalizacja: budynek przy ul. Podmurna 15

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

Skip to content